پرداخت بدون کارت توسط اپلیکیشن های بانکی به نرم افزار رستورانی آریانا و همچنین نرم افزار فروشگاهی آریانا اضافه گردیده است.

#نرم_افزار_رستوران_آریانا   #نرم_افزار_فروشگاهی_آریانا    1398/2/1