نرم افزار حسابداری مالی

سيستم حسابداری علاوه بر انجام تمامی عمليات دفترداری گزارشات متنوع و جامعی را جهت اعمال نظارت و كنترل در اختيار سرپرستان و رؤسای حسابداری قرار می دهد. امكانات انتخابی سيستم كه به منظور انطباق نرم افزار با نيازهای خاص كاربران و توانائی مالی آنان طراحی شده ويژگی در خور توجهی است كه به گزينش نهائی سيستم حسابداری شركت آريانا به عنوان سيستم برتر مطلوبيت ويژه ای می بخشد.

نرم افزار حسابداری

امکانات کلی نرم افزار

 • كد گذاری در سه سطح كل ، معين و تفصيلی و توانائی تطبيق با كدينگ مورد نظر
 • صدور سند حسابداری در سيستم بر مبنای سند دستی يا براساس مدارك
 • اعمال كنترل های تاريخ ، شماره و تراز بودن سند
 • جستجوی اسناد از طريق شماره ، سند ، مبلغ و تاريخ
 • نامحدود بودن آرتيكل های قابل ثبت در هر سند
 • بستن ( غير قابل دسترس كردن ) اسناد در هر مقطع
 • دسترسی به كدينگ سيستم جهت رويت ورود و تغيير كدها همزمان با صدور سند
 • امكان بررسی حسابها از طريق ارتباط مستقيم ترازهای كل ، معين و تفصيلی اسناد و دفاتر
 • بستن حسابهای دائمی بصورت خودكار و صدور اسناد افتتاحيه و اختتاميه
 • امكان وجود و دسترسی همزمان به سالهای مالی متفاوت در سيستم
 • امكان معرفی شرح های از پيش تعريف شده براي سند
 • الصاق مدارك سند از قبيل فاكتور ، چك و …. بصورت بايگانی الكترونيكی
 • درج يادداشت برروی سند حسابداری
 • طبقه بندي سندهای موجود
 • صدور دسته چك بانكهای موجود
 • معرفی حسابهای ارزی با امكان معرفی واحد پول
 • تعيين سطوح دسترسی و امنيتی برای كاربران
 • امكانات پشتيبان گيری بصورت انتخابی با اعلام تاريخ و آخرين محل پشتيبان گيری

چاپ و نمايش گزارشات زير:

 • اسناد حسابداری
 • دفاتر روزنامه ، كل ، معين و تفصيلی
 • ترازهاي چهارستونی ، شش ستونی و هشت ستونی در سطوح كل ، معين و تفصيلی
 • خلاصه عمليات ماهانه درسه سطح كل ، معين و تفصيلی جهت ثبت ماهانه دفاتر قانونی
 • نمايش مانده حسابها در سطوح كل ، معين و تفصيلی و سند در تاريخ مورد نظر
 • گزارشات ويژه براساس ساختاركدينگ سيستم
 • توانائی تهيه گزارشات مقايسه ای ماهانه حسابها
 • گزارشات چكهای سررسيد ، اول دوره و پايان دوره

سيستم مديريت مالی :

 • سيستم مديريت مالی با تنظيم صورتهای مالی منطبق بر استانداردهای حسابداری محاسبه
 • نسبتهای مالی مورد نظر و رسم نمودارهای متنوع ازعمليات امكان تجزيه و تحليل فعاليتهای مالی را در اختيار مديران مالی و اجرائی قرار خواهد داد.

صورتهاي مالی :

 • تنظيم صورتهای مالی ترازنامه سود و زيان جريان های نقدی (Cash Flow)
 • امكان تعريف نامحدود صورتهای مالی مورد نظر
 • تهيه صورتهای مالی بر مبنای اطلاعات موجود يا اطلاعات وارده
 • ارائه اطلاعات مقايسه ای سال مالی قبل در صورتهای مالی
 • سازگارباانواع چاپگرهای حرارتی ، ليزری و ماتريسی .
 • امكان استفاده ازباركد درنرم افزار .
 • دارای سه سال خدمات پس از فروش .