نرم افزار پیک و آژانس تاکسی سرویس 

نرم افزار تاکسی و پیک
امکانات کلی نرم افزار

تعریف مشترکین به صورت نامحدود

تعریف مسیرها به همراه تعرفه اختصاصی با قابلیت تشخیص طرح ترافیک برای هر مسیر

تعریف مسیر های اختصاصی هر مشترک به همراه تعرفه اختصاصی ( بصورت سرویس)

امکان رزرواسیون برای هر مشترک ، امکان نوبت بندی اتوماتیک رانندگان

صدور قبض برای هر مشترک با جستجوی الفبائی

صدور بار نامه شامل وزن ، تعداد ،ارزش ریالی و نوع محموله

قرعه کشی جهت برگزاری مسابقات و اعلام سرویس جایزه به راننده یا مسافر

عملکرد مشترکین بصورت کل یا در طول یک دوره خاص

مشاهده قبض های صادره بصورت کل یا دوره ای و چاپ مجدد قبض

تعیین کمیسیون قبض های صادره برای هر راننده بصورت تفکیکی و جداگانه و …..

امکان تهیه گزارشات نموداری و تحت وب

امکان کار با کلیه سخت افزارهای موجود

اتصال رایگان به باشگاه مشتریان آریانا