در صورت تکمیل کامل فرم 10 امتیاز در باشگاه مشتریان آریانا به شما تعلق خواهد گرفت