اهداف سازمانی

اهداف کلان

تلاش در جهت تاثير گذاری مثبت در محيط پيرامون خود و حمايت از کارآفرينان جوان
بهبود در روند اتوماسيون های سازمانی و صنفی و ساده سازی فرايندهای پيچيده
نوآوری در ايجاد و طراحی محصولات مورد نياز جامعه هدف
تقويت حس خود باوری در سازمان و تربيت نيروهای خلاق و موثر

اهداف خرد

طراحی و نوآوری درانواع محصولات نرم افزاری وسخت افزاری متناسب با نياز مشتريان
طراحی و توليد نرم افزارهای صنفی و کمک به اتوماسيون اصناف
ايجاد سيستم های آماری و گزارشی و کمک به تحليل اطلاعات مشتريان بنگاه های اقتصادی
ايجاد كسب و كارهای الكترونيكی اينترنتی با زيرساخت معماری ابری
همكاری و توسعه بازارهای متقابل با ساير شركت‌های نرم افزاری ، سخت افزاری و مرتبط با فناوری ارتباطات و اطلاعات، در قالب گروه های مشترک كاری و كنسرسيوم ‌های تخصصی
مشاوره فنی و تخصصی درزمينه فرايند های كسب و كار
گسترش تخصصی كمی و كيفی و رشد سهم بازار مناسب با ايجاد ارزش‌افزوده منافع برای سرمايه‌ گذاران(حقيقی و حقوقی)