برای دانلود درایور سایر پرینترهای Xprinter مدل های 58mm میتوانید از لینک زیر استفاده کنید.

برای دانلود درایور پرینترهای Xprinter مدل های 58- (Q-A-D-C-T) و 58III ,  58II , 76mm n-90 میتوانید از لینک زیر استفاده کنید.

برای دانلود درایور پرینترهای Xprinter مدل های 80 – (R-V-A-E-H-C-D-F-T-N-Q) میتوانید از لینک زیر استفاده کنید.